GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Mediace - nově v českém právním řádu

Mediace - nově v českém právním řádu

sobota, 01 září 2012

1. září 2012 vstupuje v účinnost nový zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci ke stažení zde:
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-2-kvetna-2012-o-mediaci-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-mediaci-18996.html

Co je to Mediace?
Mediace představuje nový alternativní způsob mimosoudního řešení civilních sporů. Jde o dobrovolný proces, při kterém se nezávislá a nestranná osoba (mediátor) snaží přivést strany k dohodě ohledně řešení sporu, který mezi nimi vyvstal.

Zákon mediací nazývá „postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů,
kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými [...] tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody".

Jaký je rozdíl od soudního či rozhodčího řízení?
Výsledek sporu je v rukou stran a výsledná dohoda je projevem jejich společné vůle a odpovědnosti. Mediátor, jakožto nezávislý prostředník, umožňuje nestraně bez vášní a emocí navázat komunikaci mezi stranami, zejména tam kde již mezi sebou nedovedou vést konstruktivní rozhovor. Mediace prováděná zapsanými mediátory by měla zejména přispět i k odbřemenění soudů. Nově mají soudy pravomoc nařídit účastníkům řízení setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin a na dobu ne-delší než 3 měsíce přerušit řízení.

Kdo je mediátor?
Mediátory jsou bezúhonné, vysokoškolsky vzdělané osoby, zapsané na seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti a složili zkoušku mediátora. K provádění mediace
v rodinných věcech je vedle obecné mediační zkoušky potřeba složení zvláštní zkoušky z rodinné mediace. Mediační zkoušky zajišťuje Ministerstvo spravedlnosti; pro advokáty, Česká advokátní komora.

Jak probíhá mediace?
Strany ve sporu uzavřou s mediátorem smlouvu o provedení mediace, na jejímž základě
se uskuteční jednání, jehož výsledkem je uzavření smíru v podobě mediační dohody. Zahájení takové mediace má za následek stavění běhu promlčecích lhůt.