GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Zastupování, poradenství pro zdravotnictví a farmacii, medicínské a farmaceutické právo

Medicínské a farmaceutické právo, ochrana práv pacientů

Medicínské právo | Farmaceutické právo | Práva pacientů

Medicínské právo představuje právní odvětví regulující poskytování zdravotní péče, jehož stěžejním vztahem je vztah lékaře (poskytovatele zdravotní péče) a pacienta. Vztah mezi lékařem (zdravotnickým zařízením) a pacientem je z pohledu práva soukromoprávním vztahem s důrazem na pacientovu autonomii, což v praxi znamená, že pacient má právo svobodného rozhodnutí o všech postupech týkajících se jeho zdraví a péče o jeho zdraví.

Medicína se rychle vyvíjí, a tak medicínské právo nabývá každým dnem na své důležitosti. Historicky se také mění i vztah lékaře a pacienta od paternalistického k partnerskému vztahu. Medicínské právo jako takové není shrnuté v jednom kodexu, ale je upraveno v řadě zákonů, podzákonných předpisů ale i mezinárodních smluv. Vztahují se na něj předpisy občanského zákoníku, správního práva, trestního zákoníku, ale i pracovního práva a další.

K hlavním právním předpisům medicínského práva patří zejména:

 • Ústava ČR a Listina základních práv a svobod, v nichž jsou vymezena základní práva pacienta, jako jsou právo na život, právo na soukromí, osobní svobodu či na důstojné zacházení
 • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, sdělení MZV č. 209/1992 Sb.
 • Úmluva o právech dítěte, sdělení MZV č. 104/1991
 • Úmluva o lidských právech a biomedicíně, sdělení MZV č. 96/2001 Sb.
 • Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
 • Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
 • Zákon č. 95/2004 Sb., o způsobilosti výkonu povolání lékaře
 • Zákon č. 160/2006 Sb., o zdravotní péči v nestátních zařízeních
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

V oblasti zdravotnictví a farmacie tým spolupracujících právníku Grubner & Partners poskytuje klientům všestranné právní poradenství, a to jak nemocnicím, zdravotnickým zařízením, farmaceutickým společnostem, lékařům ale i pacientům, fondům a nadačním fondům nebo jiným subjektům poskytujícím své služby v oblasti medicíny a zdravotnictví.

Rozsah našich služeb je na špičkové úrovni, zejména především z důvodu výborné orientace na farmaceutickém trhu, znalosti medicínského prostředí a v neposlední řadě také na základě spolupráce s předními odborníky v oboru medicíny.

V této oblasti poskytujeme svým klientům zejména následující služby:

Medicínské právo

 • právní asistence zdravotnickým zařízením ohledně stanovování postupů při poskytování zdravotní péče,
 • strategie a poradenství při vyjednávání ve vztahu k orgánům státní správy,
 • zastupování nemocnic nebo zdravotnických zařízení v řízeních o náhradu škody způsobené lékařským postupem a provozem zdravotnických zařízení,
 • veřejné zakázky na nákup léčiv a zdravotnických potřeb,
 • poradenství a příprava smluv se zdravotními pojišťovnami,
 • poradenství a přípravu smluv s distributory léčiv a zdravotnických potřeb,
 • právní asistence při vedení a zpřístupňování zdravotnické dokumentace pacienta, včetně archivování dokumentace,
 • poučení pacienta a udělení informovaného souhlasu se zdravotním výkonem,
 • převzetí pacienta do ústavní péče bez jeho souhlasu, zbavení způsobilosti k právním úkonům,
 • mlčenlivosti medicínských pracovníků vs. poskytování informací ze zdravotnické dokumentace,
 • odpovědnost lékaře a zdravotnického zařízení, náhrada škody na zdraví,
 • zřizování nadací a nadačních fondů,
 • sponzorské a darovací smlouvy,
 • pracovně právní vztahy,
 • smlouvy s lékaři, ochrana lékařů,
 • monitoring zdravotnické legislativy.

Farmaceutické právo

 • Právní poradenství a příprava veškeré dokumentace ve věcech povolení:
  • registrace a deregistrace léčiv,
  • výroby a prodeje léčiv,
  • testování léčiv,
  • dovoz léčiv,
  • licenční otázky,
  • povolení pro výrobu a distribuci,
  • označování výrobků.
 • Řízení u Státního úřadu pro kontrolu léčiv, Ministerstva zdravotnictví a cenová regulace léčiv.
 • Právní poradenství, stanoviska a tvorba analýz v oblasti know-how, výzkumu léčiv, klinických studií a bezpečnosti léků.
 • Právní poradenství v oblasti ochrany marketingu, distribučních smluv, reklamy a etických kodexů
 • Poradenství v oblasti odpadového hospodářství ve farmacii
 • Pracovně právní vztahy farmaceutických společností a poskytovatelů zdravotnických služeb
 • Monitoring farmaceutické legislativy

Pacienti a medicínské právo

Vztah mezi lékařem a pacientem je velmi citliví vztahem, nejenom z pohledu práva, ale i z pohledu etiky, důvěry, respektu, kde na jedné straně lékař disponuje svým odborným vzděláním a tomu odpovídající povinností a odpovědností a na druhé straně je pacient, který má svá práva.

I přesto, že lidský život a zdraví je to nejcennější, co máme, není našim cílem podávat neopodstatněné žaloby proti lékařům nebo zdravotnickým zařízením. Na druhou stranu lékař/zdravotnické zařízení musí jako každý profesionál za svou práci nést určitou odpovědnost.

Z tohoto stavu významným způsobem vyvstávají otázky, na co všechno má pacient nárok, jak stanovit hranice lékařské péče a jakým způsobem vymezit odpovědnost lékaře/zdravotnického zařízení nebo jaká je ochrana lékaře zejména z pohledu novely občanského zákoníku od roku 2013.

GRUBNER & PARTNERS v oblasti ochrany práv pacientů řeší a poskytuje zejména tyto služby:

 • přístup pacienta (osob blízkých nebo jiných osob určených pacientem) k zdravotnické dokumentaci,
 • informovaný souhlas pacienta s výkonem,
 • odmítnutí zdravotní péče pacienta (negativní revers),
 • posouzení nároků poškozeného (bolestné, náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, ztížení společenského uplatnění, náhradu na ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhrady na ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náhrady na ztrátu na důchodu a věcné škody) a její vymahatelnost včetně doporučení vhodného postupu,
 • zastupování pacientů v řízeních o náhradu škody na zdraví způsobené lékařským postupem,
 • žaloby na ochranu osobnosti,
 • převzetí pacienta do ústavní péče bez jeho souhlasu nebo zbavení/omezení způsobilosti k právním úkonům.

 

O problematice práva ve zdravotnictví a farmacii se dozvíte více na našem specializovaném webu www.zdravotnipravo.cz.