GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Dohoda o vině a trestu - novinka v trestním řádu

Dohoda o vině a trestu - novinka v trestním řádu

pondělí, 03 září 2012

Od 1. září 2012 vstoupila v platnost novela trestního řádu provedená zákonem č. 193/2012 Sb., podle které se obviněný bude moci podílet na stanovení výši i druhu trestu za čin, ke kterému se sám dozná.
Novelou se ministerstvo spravedlnosti inspirovalo také na Slovensku, kde se tento institut úspěšně používá již od roku 2006.
O trestu dohodou bude možné jednat v souladu s ust. §175a) odst. 8 tr. řádu, pouze u trestních činů spáchaných z nedbalosti a úmyslných trestných činů s horní hranicí trestu odnětí svobody do 10 let. Dohodu o vině a trestu nebude možné sjednat s mladistvým, který nedovršil 18 let věku (ust. § 63 zákona č.218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže) a také nelze dohodu o vině a trestu sjednat v řízení proti uprchlému. Zákon výslovně vylučuje sjednání dohody o vině a trestu u úmyslných trestných činů, na něž zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.
Celý proces sjednání dohody bude probíhat tak, že pokud se obviněný plně dozná, že spáchal skutek, pro který je stíhán, bude moci státní zástupce zahájit s obviněným jednáními o stanovení trestu dohodou a to pouze za přítomnosti obhájce obviněného (§175a odst.2,3 tr. řádu). Možnost podílet se na stanovení trestu bude mít také poškozený, který musí být písemně vyrozuměn o termínu jednání. Pokud dojde k uzavření dohody, státní zástupce ji předloží soudu ke schválení. Soud pak dohodu schválí a vyhlásí odsuzujícím rozsudkem. Obviněný se sjednáním dohody současně vzdává práva na projednání věci před nezávislým a nestranným soudem veřejně v hlavním líčení, a tím pádem i práva napadnout rozsudek odvoláním.
V případě, že se strany nedohodnou, bude řízení dále pokračovat – vrátí se do fáze přípravného řízení a k prohlášení viny učiněnému obviněným se v dalším řízení nepřihlíží, tj. na pachatelovo doznání nebude brán zřetel.

Trestní odpovědnost právnických osob

Dohoda o vině a trestu se dotýká také právnických osob - potažmo členů statutárních orgánů, řídících pracovníků, zaměstnanců apod., kteří od 1. ledna 2012 podle zákona č. 418/2011 Sb. o trestní zodpovědnosti právnických osob a řízení proti nim spadají do okruhu pachatelů trestné činnosti. Tresty u těchto osob jsou zejména majetkového typu, ale výjimečně může dojít vedle soudního zákazu činnosti až ke zrušení právnické osoby. Otázkou však zůstává jak se bude tento institut uplatňovat v praxi, protože trest pro právnickou osobu bude postihovat majitele firem.